Convert-Formula.com

mAh to Wh mWh to mAh 其他转换 English 日本語

如何将安培小时 (Ah) 转换为瓦时 (Wh)

在下面输入安培小时 (Ah) 和电压 (V),然后单击计算以获得瓦时 (Wh)。
Ah
V
Wh
公式为 (Ah)*(V) = (Wh). 例如,如果您有一块 5V 时 2Ah 的电池,您将获得 2Ah * 5V = 10Wh.

如何将瓦时 (Wh) 转换为安时 (Ah)

在下面插入瓦特小时 (Wh) 和电压 (V),然后单击计算以获得安培小时 (Ah)。
Wh
V
Ah
公式为 (Wh)/(V) = (Ah). 例如,如果您在 5V 时有 10Wh,则获得 10Wh / 5V = 2Ah.