Convert-Formula.com

Ah to Wh mWh to mAh 其他转换 English 日本語

如何将毫安时 (mAh) 转换为瓦时 (Wh)

在下面插入毫安时 (mAh) 和电压 (V),然后单击“计算”以获得瓦时 (Wh)。
mAh
V
Wh
公式为 (mAh)*(V)/1000 = (Wh). 例如,如果您有一块 5V 时 300mAh 的电池,您将获得 300mAh * 5V / 1000 = 1.5Wh.

如何将瓦时 (Wh) 转换为毫安时 (mAh)

在下面插入瓦时 (Wh) 和电压 (V),然后单击计算以获得毫安时 (mAh)。
Wh
V
mAh
公式为 (Wh)*1000/(V) = (mAh). 例如,如果 5V 时的电量为 1.5Wh,您将获得 1.5Wh * 1000 / 5V = 300mAh.